Dzier?awa kserokopiarek

Drukuj Email

Sprawd? nasz? ofert?!

Dzier?awa Kserokopiarek Kyocera

Wynajem kserokopiarek to ?wietne rozwi?zanie dla firm. Oferujemy Pa?stwu korzystanie z kserokopiarki bez ponoszenia kosztów jej zakupu oraz kosztów zwi?zanych z eksploatacj? i serwisem. Szybka i profesjonalna obs?uga serwisowa, niski koszt miesi?czny i kserokopiarki o bardzo du?ej funkcjonalno?ci jednym s?owem... BEST PARTNER!

 

Oferujemy

 • kserokopiarki monochromatyczne (czarno-bia?e)

 • kserokopiarki kolorowe.

 

 

 

Zwróc? Pa?stwo uwag? jakie korzy?ci p?yn? z wynajmu kserokopiarki:

 

 • Brak kosztów zwi?zanych z zakupem kserokopiarki - kopiarka za darmo!

 • Otrzymaj? Pa?stwo od nas w 100% sprawn? kserokopiark? cyfrow?! - dostarczamy tylko solidnie sprawdzony sprz?t!

 • Darmowa utylizacja starego sprz?tu! - za darmo odbierzemy i zutylizujemy Pa?stwa star? kopiark?!
 • Du?a funkcjonalno?? kserokopiarki! - kopiowanie, drukowanie, skanowanie, auto. podajnik, dupleks, mo?liwo?? praca w sieci

 • Brak op?at za przegl?dy serwisowe i naprawy - przegl?dy i naprawy za darmo!

 • Brak op?at za tonery - tonery za darmo wraz z dostaw?!

 • Kserokopiarka z gwarancj? - gwarancja na ca?y okres umowy!

 • Op?ata za dzier?aw? kserokopiarki jest kosztem uzyskania przychodu - sta?a op?ata, któr? co miesi?c mo?na wliczy? w koszty!

 • Darmowe kopie w abonamencie! - ilo?? dopasowana indywidualnie do Pa?stwa potrzeb!

 • Op?ata za faktycznie wykonane kopie / wydruki - tylko za kopie poza abonamentem!

 • Mo?liwo?? wymiany na wydajniejszy model kserokopiarki lub instalacja dodatkowych opcji!

 • Mo?liwo?? dok?adnego zaplanowania kosztów przy sporz?dzaniu bud?etu!

 

 

 

 


Jakie dodatkowe wyposa?enie mo?e mie? dzier?awiona kserokopiarka?

 

Dost?pne opcje wyposa?enia kopiarki:


 • automatyczny podajnik dokumentów
 • funkcja dwustronnego kopiowania / drukowania
 • funkcja drukowania sieciowego
 • funkcja skanowania sieciowego
 • funkcja faksowania

 

 

 

Serwis kserokopiarek i tonery do kserokopiarek


Wszelkie naprawy i wymiana cz??ci, a tak?e dostawa materia?ów eksploatacyjnych wykonywane s? w ramach op?at abonamentowych.

 

 

Ile to kosztuje?


Zadzwo? do nas i okre?l nam swoje potrzeby, a my przedstawimy Ci korzystn? ofert? idealnie spe?niaj?c? Twoje wymagania.


(022) 577-05-43 lub (022) 577-05-41

 

 

 

 

 

GWARANCJA POPRAWNEGO DZIA?ANIA KSEROKOPIARKI

NA CA?Y OKRES UMOWY!