Kopiarki na monety

Drukuj Email

Kopiarki Na Monety Warszawa

 

Kopiarka na monety za 0z? ?


Tak! Proponujemy wstawienie kserokopiarki na us?ugi kopiowania, a koszt inwestycji dla szko?y wynosi 0 z?, poniewa? kopiarka i automat pozostan? w?asno?ci? firmy BEST PARTNER El?bieta J?drychowicz. Zapewniamy tonery, serwis, naprawy i papier ksero - wszystko bez op?at! Cena 1 kopii A4 do uzgodnienia.

 

 

Sk?ad zestawu kopiarki na us?ugi:


 • kopiarka format A4 , A3
 • podajnik boczny
 • klapa-pokrywa orygina?ów
 • 2 szuflady papieru po 550 ark. ka?da kaseta
 • podstawa-szafka na kó?kach
 • samoobs?ugowy automat wrzutowy na monety
 • toner na 20.000 kopii

 


Automat na monety to samoobs?ugowy system kontroli dost?pu do kopiarki. Oferowany przez nas system CARTADIS CM-4000 rozró?nia monety od 5gr.- 5z?. Klienci zamierzaj?cy korzysta? z kopiarki musz? uprzednio wrzuci? do automatu odpowiedni?, do planowanej ilo?ci kopii, kwot? pieni?dzy. System ten nie posiada ograniczenia w liczbie u?ytkowników. Automat wrzutowy montujemy z boku kopiarki.

 

 

Zasada dzia?ania systemu


 • wrzucanie monet powoduje zwi?kszanie si? kredytu kopii do wykonania, aktualny stan prezentowany jest na wy?wietlaczu,
 • kopie wykonuje si? standardowo poprzez naci?ni?cie klawisza ?kopiuj? na kopiarce (je?li kredyt jest wystarczaj?cy nie jest konieczne wrzucanie monet po ka?dej wykonanej kopii),
 • wy?wietlacz w ka?dej chwili pokazuje aktualny stan kopii mo?liwych do wykonania,
 • system nie posiada ograniczenia w liczbie u?ytkowników.

 

 

Zastosowanie systemu

 • samoobs?ugowe punkty ma?ej poligrafii w biurach lub urz?dach, szko?y, uczelnie, biblioteki.

 

 

Wrzutnik monet - zalety


CARTADIS CM-4000 to wielo-monetowy : 5gr. - 10gr. - 20gr. - 50gr. - 1z?. - 2z?. - 5z?. system dost?pu kontroli do kopiarki (akceptuje 7 monet). Klienci zamierzaj?cy korzysta? z kopiarki musz? uprzednio wrzuci? do automatu CM-4000 odpowiedni?, do planowanej ilo?ci kopii, kwot? pieni?dzy. Wy?wietlacz poka?e aktualny stan kopii mo?liwych do wykonania. System nie posiada ograniczenia w liczbie u?ytkowników.


 • dostarczany z kluczem pozwalaj?cym na wykonywanie darmowych kopii
 • posiada ??cze drukarki dla wydruku statystyk
 • obs?uguje dwa formaty kopii (A4 , A3)
 • mo?liwo?? samodzielnego programowania cen sprzeda?y kopii dla obs?ugiwanych formatów
 • statystyki sprzeda?y [dost?pne s? na wy?wietlaczu lub mo?na je wydrukowa?]. Zawieraj? one: ??czny obrót, liczb? wykonanych kopii dla ka?dego z formatów oraz ceny sprzeda?y kopii.

 

 

 

Istnieje mo?liwo?? zakupu zestawu

(np. kopiarka + automat wrzutowy na monety)

Aby dowiedzie? si? wi?cej, prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym w Warszawie.