Serwis

Drukuj Email

Serwis Kserokopiarek Kyocera

Firma Best Partner zapewnia obs?ug? serwisow? zarówno gwarancyjn? jak i pogwarancyjn? kopiarek i innych urz?dze? biurowych.  Zadowolenie klienta ze ?wiadczonych przez nas us?ug jest dla nas priorytetem, dlatego skupiamy si? nie tylko na sprzeda?y, a tak?e na obs?udze serwisowej.

 

 

W ramach obs?ugi serwisowej wykonujemy:


przegl?dy - okresowe sprawdzenia urz?dzenia (kopiarki, frankownice, kopertownice, drukarki, faksy, niszczarki) po??czone z czyszczeniem i regulacj? odpowiednich podzespo?ów oraz wymian? cz??ci normalnie si? zu?ywaj?cych. Konserwacje te wykonywane s? zgodnie z zaleceniami producenta po wykonaniu okre?lonej liczby kopii lub co 3-4 miesi?ce,


konserwacje - okresowe sprawdzenia podzespo?ów, po??czone z czyszczeniem lub wymin?, wykonywane w okre?lonym, podanym przez producenta czasie, o ile w okresie od ostatniego przegl?du nie by?a wykonywana konserwacja,


naprawy - usuwanie usterek powoduj?cych z?? prac? urz?dzenia (kopiarki, frankownice, kopertownice, drukarki, faksy, niszczarki),
materia?y eksploatacyjne i cz??ci - zapewniamy w ci?g?ej sprzeda?y.


Cz?sto si? zdarza tak, ?e awaria kopiarki nast?puje w najmniej odpowiednim momencie, gdy w?a?nie jest nam bardzo potrzebna. Szybki czas reakcji naszych serwisantów pozwala na jak najszybsze pozbycie si? usterki i przywróceniu urz?dzenia do stanu dzia?ania.

 


Zapewniamy

 • szybki czas reakcji serwisowej
 • umowy SERWISOWO-MATERIA?OWE
 • okresowe przegl?dy wykonywane przez pracowników o wysokich kwalifikacjach i d?ugoletnim do?wiadczeniu
 • instalacje i szkolenia u?ytkowników w zakresie obs?ugi sprz?tu
 • konsultacje techniczne
 • zapewniamy sta?y dost?p do cz??ci zamiennych i materia?ów eksploatacyjnych (bezp?atna dostawa na telefon).
 • na czas naprawy warsztatowej zapewniamy maszyn? zast?pcz?
 • materia?y eksploatacyjne: tonery, cz??ci, papier
 • w przypadku awarii dojazd ekipy serwisowej w okresie gwarancji: bezp?atnie !
 • transport kopiarki do serwisu i z powrotem: bezp?atnie !
 • istnieje mo?liwo?? podpisania umowy na serwis pogwarancyjny.
 • istnieje mo?liwo?? przej?cia opieki serwisowej nad ka?d?, pracuj?c? u Pa?stwa kopiark? pomimo, ?e nie zosta?a zakupiona u nas.

 

 

Serwis gwarancyjny

 • Na wszystkie oferowane urz?dzenia udzielamy gwarancji. Serwis jest czynny w dni robocze w godzinach od 8.30 do 16.00.

 • W czasie trwania gwarancji koszty transportu pokrywa firma Best Partner El?bieta J?drychowicz

 • Okres gwarancji ulega automatycznemu przed?u?eniu o czas trwania napraw.

 • Zapewniamy mo?liwo?? dodatkowego szkolenia w czasie trwania eksploatacji kopiarek np. zmiana personelu.

 

 

Umowy serwisowe dla kopiarek

Proponujemy Klientom kilka rodzajów umów serwisowych. W umowach tych firma Best Partner zobowi?zuje si? do utrzymywania danego urz?dzenia w sta?ej sprawno?ci, regularnego wykonywania wszelkich zalecanych przez producenta przegl?dów oraz do jak najszybszej interwencji w przypadku wyst?pienia jakichkolwiek problemów eksploatacyjnych. Rodzaje proponowanych umów serwisowych i ich warunki:

 

 

SERWIS KSEROKOPIAREK - UMOWA STANDARDOWA


Nie ufaj? Pa?stwo umowom zawieraj?cym op?aty rycza?towe?
Zanim zmieni? Pa?stwo zdanie co do ich finansowej korzy?ci proponujemy Pa?stwu umow? standardow?. Na jej mocy pokrywaj? Pa?stwo koszty obs?ugi i konserwacji kopiarki na podstawie obowi?zuj?cych cenników us?ug serwisowych i materia?ów eksploatacyjnych. Nie trac? Pa?stwo jednocze?nie gwarancji utrzymania krótkiego czasu reakcji serwisu na wezwanie.

 

 

 

SERWIS KSEROKOPIAREK - UMOWA MATERIA?OWA


Umowa materia?owa nie zawiera limitu kopii do wykonania w danym miesi?cu - op?ata za kopie faktycznie wykonane. Zadaniem dzia?u technicznego jest zapewnienie obs?ugi serwisowej z dojazdami, przegl?dami, naprawami - wszystko to jest zawarte w cenie jednej kopii.Bezp?atna i pe?na obs?uga serwisowa Pa?stwa urz?dze? obejmuje:


 • konserwacje,
 • naprawy bie??ce,
 • dostarczanie materia?ów (tonerów, deweloperów)
 • dostarczanie koniecznych cz??ci i ich wymian?.Uwagi:

 • umowa mo?e trwa? bezterminowo - jednak nie krócej ni? 24 miesi?ce
 • zszywki do finiszera lub sortera s? do zakupu
 • papier kserograficzny jest w zakresie w?asnym Klienta


Umowa MATERIA?OWA zapewnia wysok? jako?? kopii przy minimalnym zaanga?owaniu ze strony administratora. Daje te? mo?liwo?? dok?adnego obliczenia oraz prognozowania kosztów eksploatacji.

 


SERWIS KSEROKOPIAREK - UMOWA U?YCZENIA

Umowa u?yczenia ró?ni si? zasadniczo od umów przedstawionych powy?ej. Mo?ecie Pa?stwo korzysta? codziennie z wybranego modelu kopiarki z naszej oferty nie kupuj?c jej - kopiarka jest i pozostanie w?asno?ci? firmy BEST PARTNER El?bieta J?drychowicz. Wspólnie z nami wybior? Pa?stwo odpowiedni dla swoich potrzeb typ kopiarki, zdecyduj? o okresie u?yczenia, ustal? wysoko?? miesi?cznego czynszu (op?aty amortyzacyjnej za zestaw kopiarki). Zadaniem dzia?u technicznego jest zapewnienie obs?ugi serwisowej: z dojazdami, przegl?dami, naprawami - wszystko to jest zawarte w cenie jednej kopii.Bezp?atna i pe?na obs?uga serwisowa Pa?stwa urz?dze? obejmuje:


 • konserwacje,
 • naprawy bie??ce,
 • dostarczanie materia?ów (tonerów, deweloperów)
 • dostarczanie koniecznych cz??ci i ich wymian?.Uwagi:


 • umowa mo?e trwa? bezterminowo - jednak nie krócej ni? 24 miesi?ce
 • zszywki do finiszera-sortera s? do zakupu
 • papier kserograficzny jest w zakresie w?asnym klienta.

 

 

 

Masz pytania?

 

Skontaktuj si? z nami! Przejd? do zak?adki "kontakt".