Kopiarki Kyocera

Drukarki Kyocera


Relacja biznesowa nie jest czym?, co zazwyczaj ??czy Ci? z drukark?, ale to jest dok?adnie to, czego mo?esz oczekiwa? od drukarek ECOSYS dostarczanych przez firme KYOCERA Document Solutions! Sprawne zarz?dzanie przep?ywem dokumentu to warunek odniesienia sukcesu w ka?dej dziedzinie biznesu. We wspó?czesnym ?wiecie wydajne i oszcz?dne dzia?anie to niezb?dnik we wszystkich dziedzinach ?ycia. Drukarki KYOCERA spe?niaj? oba te wymogi. Wszystko dzi?ki nowoczesnej technologii ECOSYS Ta technologia powsta?a w oparciu o wieloletnie do?wiadczenie w dziedzinie ograniczania kosztów wydruku oraz powi?kszania wydajno?ci. Drukarki KYOCERA to niezawodni partnerzy w ka?dym biznesie.

 

Drukarki Kyocera - sprzeda? drukarek i serwis drukarek!

 

Zakup drukarki, kopiarki albo urz?dzenia MFP, nie oznacza ko?ca Twoich wydatków zwi?zanych z drukowaniem i kopiowaniem. Wielu u?ytkowników tych urz?dze? nie zdaje sobie sprawy z kosztów eksploatacji przekraczaj?cych wielokrotnie cen? zakupu. Te ukrywane przez wi?kszo?? producentów koszty wp?ywaj? na wzrost obci??enia bud?etów wielu przedsi?biorstw. Z urz?dzeniami Kyocera mo?esz jednak czu? si? bezpiecznie. Wykorzystuj?c unikaln? technologie ECOSYS, drukarki oraz MFP Kyocera zawieraj? komponenty o d?ugiej ?ywotno?ci, wp?ywaj?ce na wysok? niezawodno?? i oszcz?dno??. Urz?dzenia te produkuj? mniejsz? ilo?? odpadów ni? produkty konkurencyjne i oferuj? najni?szy na rynku ca?kowity koszt posiadania (TCO).


Dowiedz si? wi?cej na temat drukarek Kyocera!Drukarka Kyocera FS-1041

Drukuj Email
Drukarki Kyocera Mita - Drukarki Kyocera

DRUKOWANIE

SIE? (BRAK) + DUPLEKS (BRAK)

Kyocera FS-1041
 • Drukowanie z pr?dko?ci? 20 stron na minut? w formacie A4
 • Uniwersalna kaseta na 250 arkuszy
 • Wysoka jako?? wydruku (1,200 dpi)
 • Obs?uga systemu Windows i Macintosh
 • Kompaktowy rozmiar i footprint
 • Niski poziom ha?asu, mo?liwo?? drukowania w trybie cichym
 • Niezawodne dzi?ki komponentom o d?ugiej ?ywotno?ci
 • Bardzo niskie koszty eksploatacji
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Drukarka Kyocera FS-1061

Drukuj Email
Drukarki Kyocera Mita - Drukarki Kyocera

DRUKOWANIE

SIE? + DUPLEKS

Kyocera FS-1041
 • Drukowanie z pr?dko?ci? 25 stron A4 na minut?
 • Podajnik na 250 arkuszy A4 oraz podajnik r?czny
 • Automatyczny druk dwustronny w standardzie
 • Interfejsy USB i sieciowe w standardzie
 • Zaprojektowana dla ?rodowiska Windows i Mac
 • B?ben ceramiczny na 100 000 wydruków
 • Kompaktowe wymiary drukarki
 • Cichy tryb drukowania dzi?ki funkcji "Quiet Mode"
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Drukarka Kyocera P2035d

Drukuj Email
Drukarki Kyocera Mita - Drukarki Kyocera

DRUKOWANIE

SIE? (opcja) + DUPLEKS

Kyocera P2035d
 • Drukowanie z pr?dko?ci? 35 stron na minut? w formacie A4
 • Funkcja drukowania dwustronnego w standardzie
 • Podajniki papieru na 550 arkuszy
 • Procesor Power PC 405F5 / 360 MHZ oraz 544 MB RAM
 • Kompaktowa budowa
 • Wysoka wydajno?? dzi?ki podzespo?om o d?ugiej ?ywotno?ci
 • Wyj?tkowo niskie koszty wydruku
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Drukarka Kyocera P2135d

Drukuj Email
Drukarki Kyocera Mita - Drukarki Kyocera

DRUKOWANIE

SIE? (opcja) + DUPLEKS

Kyocera P2035d
 • Drukowanie z pr?dko?ci? 35 stron na minut? w formacie A4
 • Funkcja drukowania dwustronnego w standardzie
 • Podajniki papieru na 800 arkuszy
 • Procesor PowerPC 405F5 / 360 MHZ oraz 544 MB RAM
 • Kompaktowa budowa
 • Wysoka wydajno?? dzi?ki podzespo?om o d?ugiej ?ywotno?ci
 • Wyj?tkowo niskie koszty wydruku
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Drukarka Kyocera P2135dn

Drukuj Email
Drukarki Kyocera Mita - Drukarki Kyocera

DRUKOWANIE

SIE? + DUPLEKS

Kyocera P2035d
 • Drukowanie z pr?dko?ci? 35 stron na minut? w formacie A4
 • Funkcja drukowania dwustronnego w standardzie
 • Podajniki papieru na 800 arkuszy
 • Procesor PowerPC 440F5 / 500 MHZ oraz 1,280 MB RAM
 • USB i po??czenie sieciowe w standardzie
 • Wysoka wydajno?? dzi?ki podzespo?om o d?ugiej ?ywotno?ci
 • Wyj?tkowo niskie koszty wydruku
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Drukarka Kyocera FS-2100dn

Drukuj Email
Drukarki Kyocera Mita - Drukarki Kyocera

DRUKOWANIE

SIE? + DUPLEKS

Kyocera FS-2100dn
 • Drukowanie z pr?dko?ci? 40 stron A4 na minut?
 • Dupleks i karta sieciowa w standardzie
 • 5-liniowy wy?wietlacz LCD
 • Uniwersalny podajnik 100 arkuszy oraz zamkni?ta kaseta na 500
 • B?ben na 300 000 wydruków
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Drukarka Kyocera FS-4100dn

Drukuj Email
Drukarki Kyocera Mita - Drukarki Kyocera

DRUKOWANIE

SIE? + DUPLEKS

Kyocera FS-2100dn
 • Drukowanie z pr?dko?ci? 45 stron A4 na minut?
 • Gigabitowa karta sieciowa w standardzie
 • Podajnik na 500 arkuszy oraz taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy
 • Mo?liwo?? drukowania bezpo?rednio z pami?ci USB
 • B?ben ceramiczny na 500 000 wydruków
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Drukarka Kyocera FS-4200dn

Drukuj Email
Drukarki Kyocera Mita - Drukarki Kyocera

DRUKOWANIE

SIE? + DUPLEKS

Kyocera FS-2100dn
 • Drukowanie z pr?dko?ci? 50 stron na minut? w formacie A4 i rozdzielczo?ci 1,200 dpi
 • Gigabitowa karta sieciowa w standardzie
 • Niskie zu?ycie pr?du
 • Automatyczne drukowanie dwustronne w standardzie
 • Mo?liwo?? rozbudowy urz?dzenia a? do 6 podajników papieru
 • Alfanumeryczny panel sterowania
 • Mo?liwo?? drukowania bezpo?rednio z pami?ci USB
 • B?ben ceramiczny na 500,000 arkuszy A4
 • Bardzo niskie koszty eksploatacji
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Drukarka Kyocera FS-4300dn

Drukuj Email
Drukarki Kyocera Mita - Drukarki Kyocera

DRUKOWANIE

SIE? + DUPLEKS

Kyocera FS-2100dn
 • Drukowanie z pr?dko?ci? 60 stron A4 na minut?
 • Gigabitowa karta sieciowa i dupleks w standardzie
 • Alfanumeryczny panel sterowania
 • Mo?liwo?? zainstalowania do 6 podajników papieru
 • B?ben ceramiczny na 500 000 wydruków
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Drukarka A3: Kyocera FS-6970dn

Drukuj Email
Drukarki Kyocera Mita - Drukarki Kyocera

DRUKOWANIE

SIE? + DUPLEKS

Kyocera FS-6970dn
 • Do 35 stron na minut? w A4, do 17 stron na minut? w A3
 • W standarcie modu? druku dwustronnego
 • Do 6 zróde? papieru zapewniaj?cych do 1,350 stron
 • PowerPC 440 / 600 MHz, 128–1,152 MB RAM, opcjonalnie twardy dysk
 • W standarcie z??cza USB, równoleg?e oraz sieciowe (LAN)
 • Wyskoie bezpieczenswto przy u?yciu SSL
 • Wydruk PDF bezpo?rednio z pami?ci USB
 • Wyj?tkowo nieskie koszty wydruku jak dla tej klasy urz?dze?
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Drukarka A3: Kyocera FS-9130dn

Drukuj Email
Drukarki Kyocera Mita - Drukarki Kyocera

DRUKOWANIE

SIE? + DUPLEKS

Kyocera FS-6970dn
 • Drukowanie 40 stron A4 na minut?, 23 stron A3 na minut?
 • Standardowy modu? druku dwustronnego i gotowo?? do pracy w sieci
 • 64MB pami?ci operacyjnej RAM w standardzie
 • Doskona?e opcje wyko?czania przy wysokich nak?adach
 • Czas nagrzewania poni?ej 60 sekund od w??czenia
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Drukarka A3: Kyocera FS-9530dn

Drukuj Email
Drukarki Kyocera Mita - Drukarki Kyocera

DRUKOWANIE

SIE? + DUPLEKS

Kyocera FS-6970dn
 • Drukowanie 51 stron A4 na minut?, 26 stron A3 na minut?
 • D?ugotrwa?e komponenty i niezawodna technologia
 • 128 MB pami?ci RAM w standardzie
 • Dupleks i karta sieciowa w standardzie
 • Doskona?e opcje wyko?czania przy wysokich nak?adach
 • Czas nagrzewania tylko 60 sekund od w??czenia
 • Najni?szy koszt wydruku strony w swojej klasie
ZOBACZ CA?Y OPIS...