Kopiarki Kyocera - Kserokopiarki Kyocera

Kopiarki Kyocera

Kopiarki Kyocera


Kserokopiarki Kyocera to przede wszystkim d?ugowieczne i niezawodne komponenty, maksymalnie wyd?u?one cykle przegl?dowe oraz minimalne zu?ycie energii. Przynosi to nie tylko znacz?ce korzy?ci dla u?ytkownika w postaci obni?enia ca?kowitych kosztów posiadania i eksploatacji urz?dzenia (TCO), ale równie? powoduje znikomy wp?yw na nasze ?rodowisko naturalne.

 

Kopiarki Kyocera - sprzeda? kopiarek i serwis kopiarek oraz dzier?awa kopiarek!

 

Zakup kopiarki, drukarki albo urz?dzenia MFP, nie oznacza ko?ca Twoich wydatków zwi?zanych z drukowaniem i kopiowaniem. Wielu u?ytkowników tych urz?dze? nie zdaje sobie sprawy z kosztów eksploatacji przekraczaj?cych wielokrotnie cen? zakupu. Te ukrywane przez wi?kszo?? producentów koszty wp?ywaj? na wzrost obci??enia bud?etów wielu przedsi?biorstw. Z urz?dzeniami Kyocera mo?esz jednak czu? si? bezpiecznie. Wykorzystuj?c unikaln? technologie ECOSYS, drukarki oraz MFP Kyocera zawieraj? komponenty o d?ugiej ?ywotno?ci, wp?ywaj?ce na wysok? niezawodno?? i oszcz?dno??. Urz?dzenia te produkuj? mniejsz? ilo?? odpadów ni? produkty konkurencyjne i oferuj? najni?szy na rynku ca?kowity koszt posiadania (TCO).


Dowiedz si? wi?cej na temat kopiarek Kyocera!Kopiarka Kyocera Mita TASKalfa 1800

Drukuj Email
Kopiarki Kyocera Mita - Kopiarki Kyocera

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE (OPCJA)

DUPLEKS (OPCJA)

Kyocera TASKalfa 1800
 • Drukowanie z pr?dko?ci? 18 stron na minut? w formacie A4 i 8 stron na minut? w formacie A3
 • Funkcja drukowania i skanowania w kolorze w standardzie
 • Funkcja kopiowania kart ID
 • Laserowa technologia z rordzielczo?ci? 600 dpi przy 256 skali szaro?ci dla kopiowania tekstu i realistycznych fotografii
 • Opcjonalny modu? dwustronnego zadruku dla oszcz?dno?ci papieru
 • 50 kartkowy podajnik orygina?ów z funkcj? odwracania dokumentu dla efektywnego kopiowania dwustronnego
 • Podajnik na 400 arkuszy w standardzie (z mo?liwo?ci? rozbudowania do 1300 arkuszy)
 • Komponenty o d?ugiej ?ywotno?ci zwi?kszaj?ce wydajno?? i niezawodno?? urz?dzenia
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kopiarka Kyocera Mita TASKalfa 1801

Drukuj Email
Kopiarki Kyocera Mita - Kopiarki Kyocera

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE (OPCJA)

SIE? (OPCJA) + DUPLEKS (OPCJA)

Kyocera TASKalfa 1801
 • Drukowanie z pr?dko?ci? 18 stron na minut? w formacie A4 i 8 stron na minut? w formacie A3
 • Funkcja drukowania i skanowania w kolorze w standardzie
 • Laserowa technologia z rozdzielczo?ci? 600 dpi przy 256 skali szaro?ci dla kopiowania tekstu i realistycznych fotografii
 • Opcjonalnie: interfejs Gigabit oraz funkcja faksu
 • Podajnik na 400 arkuszy w standardzie (z mo?liwo?ci? rozbudowania do 1300 arkuszy)
 • Komponenty o d?ugiej ?ywotno?ci zwi?kszaj?ce wydajno?? i niezawodno?? urz?dzenia
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kopiarka Kyocera Mita TASKalfa 2200

Drukuj Email
Kopiarki Kyocera Mita - Kopiarki Kyocera

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE (OPCJA)

DUPLEKS (OPCJA)

Kyocera TASKalfa 220
 • Drukowanie z pr?dko?ci? 22 stron na minut? w formacie A4 i 10 stron na minut? w formacie A3
 • Funkcja drukowania i skanowania w kolorze w standardzie
 • Funkcja kopiowania kart ID
 • Laserowa technologia z rordzielczo?ci? 600 dpi przy 256 skali szaro?ci dla kopiowania tekstu i realistycznych fotografii
 • Opcjonalny modu? dwustronnego zadruku dla oszcz?dno?ci papieru
 • Opcjonalny 50 kartkowy podajnik orygina?ów z funkcj? odwracania dokumentu dla efektywnego kopiowania dwustronnego
 • Podajnik na 400 arkuszy w standardzie (z mo?liwo?ci? rozbudowania do 1300 arkuszy)
 • Komponenty o d?ugiej ?ywotno?ci zwi?kszaj?ce wydajno?? i niezawodno?? urz?dzenia
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kopiarka Kyocera Mita TASKalfa 2201

Drukuj Email
Kopiarki Kyocera Mita - Kopiarki Kyocera

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE (OPCJA)

SIE? (OPCJA) + DUPLEKS (OPCJA)

Kyocera TASKalfa 2201
 • Drukowanie z pr?dko?ci? 22 stron na minut? w formacie A4 i 10 stron na minut? w formacie A3
 • Funkcja drukowania i skanowania w kolorze w standardzie
 • Laserowa technologia z rozdzielczo?ci? 600 dpi przy 256 skali szaro?ci dla kopiowania tekstu i realistycznych fotografii
 • Opcjonalnie: interfejs Gigabit oraz funkcja faksu
 • Podajnik na 400 arkuszy w standardzie (z mo?liwo?ci? rozbudowania do 1300 arkuszy)
 • Komponenty o d?ugiej ?ywotno?ci zwi?kszaj?ce wydajno?? i niezawodno?? urz?dzenia
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kopiarka Kyocera Mita TASKalfa 3010i

Drukuj Email
Kopiarki Kyocera Mita - Kopiarki Kyocera

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE + FAKS (OPCJA)

SIE? + DUPLEKS

Kyocera TASKalfa 3010i
 • 30 stron A4 na minute?
 • 2 GB pamie?ci RAM + twardy dysk o pojemnos?ci 160 GB
 • Standardowo funkcja drukarki sieciowej oraz kolorowego skanera
 • Opcjonalnie funkcja faksu (w tym faks sieciowy i internetowy)
 • Opcjonalnie dwustronny, jednoprzebiegowy podajnik dokumento?w
 • Doste?pne funkcje zszywania i dziurkowania
 • Kontrola doste?pu za pomoca? kodo?w lub kart zbliz?eniowych
 • Trwa?e podzespo?y zapewniaja?ce unikalna? wydajnos?c? i niezawodnos??

ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kopiarka Kyocera Mita TASKalfa 3510i

Drukuj Email
Kopiarki Kyocera Mita - Kopiarki Kyocera

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE + FAKS (OPCJA)

SIE? + DUPLEKS

Kyocera TASKalfa 3510i
 • 35 stron A4 na minute?
 • 2 GB pamie?ci RAM + twardy dysk 160 GB
 • Standardowo funkcja drukarki sieciowej oraz kolorowego skanera
 • Opcjonalnie funkcja faksu (w tym faks sieciowy i internetowy)
 • Opcjonalnie dwustronny, jednoprzebiegowy podajnik dokumento?w
 • Doste?pne funkcje zszywania i dziurkowania
 • Kontrola doste?pu za pomoca? kodo?w lub kart zbliz?eniowych
 • Trwa?e podzespo?y zapewniaja?ce unikalna? wydajnos?c? i niezawodnos??

ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kopiarka Kyocera Mita TASKalfa 3501i

Drukuj Email
Kopiarki Kyocera Mita - Kopiarki Kyocera

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE + FAKS (OPCJA)

SIE? + DUPLEKS

Kyocera TASKalfa 3501i
 • Drukowanie z pr?dko?ci? 35 stron na minut? w formacie A4
 • 2 GB RAM i 160 GB HDD pami?ci
 • Standardowe drukowanie w sieci i skanowanie w kolorze
 • Mo?liwo?? rozszerzenia funkcji faksu: podwójny faks, faks sieciowy, faks internetowy
 • Opcjonalnie PDF z mo?liwo?ci? wyszukiwania tekstów (OCR)
 • Zró?nicowane opcje obs?ugi papieru (broszura, modu? potrójnego sk?adania)
 • Kompleksowe funkcje zabezpiecze?, w tym opcjonalny czytnik kart IC

ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kopiarka Kyocera Mita TASKalfa 4501i

Drukuj Email
Kopiarki Kyocera Mita - Kopiarki Kyocera

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE + FAKS (OPCJA)

SIE?DUPLEKS

Kyocera TASKalfa 4501i
 • Drukowanie z pr?dko?ci? 45 stron na minut? w formacie A4
 • 2 GB RAM i 160 GB HDD pami?ci
 • Standardowe drukowanie w sieci i skanowanie w kolorze
 • Mo?liwo?? rozszerzenia funkcji faksu: podwójny faks, faks sieciowy, faks internetowy
 • Opcjonalnie PDF z mo?liwo?ci? wyszukiwania tekstów (OCR)
 • Zró?nicowane opcje obs?ugi papieru (broszura, modu? potrójnego sk?adania)
 • Kompleksowe funkcje zabezpiecze?, w tym opcjonalny czytnik kart IC
 • Komponenty o d?ugiej ?ywotno?ci gwarantuj?ce ponadprzeci?tn? wydajno?? urz?dzenia
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kopiarka Kyocera Mita TASKalfa 5501i

Drukuj Email
Kopiarki Kyocera Mita - Kopiarki Kyocera

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE + FAKS (OPCJA)

SIE?DUPLEKS

Kyocera TASKalfa 5501i
 • Drukowanie z pr?dko?ci? 55 stron na minut? w formacie A4
 • 2 GB RAM i 160 GB HDD pami?ci
 • Standardowe drukowanie w sieci i skanowanie w kolorze
 • Mo?liwo?? rozszerzenia funkcji faksu: podwójny faks, faks sieciowy, faks internetowy
 • Opcjonalnie PDF z mo?liwo?ci? wyszukiwania tekstów (OCR)
 • Zró?nicowane opcje obs?ugi papieru (broszura, modu? potrójnego sk?adania)
 • Kompleksowe funkcje zabezpiecze?, w tym opcjonalny czytnik kart IC
 • Komponenty o d?ugiej ?ywotno?ci gwarantuj?ce ponadprzeci?tn? wydajno?? urz?dzenia
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kopiarka Kyocera Mita TASKalfa 180

Drukuj Email
Kopiarki Kyocera Mita - Kopiarki Kyocera

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE (OPCJA)

SIE? (OPCJA) + DUPLEKS (OPCJA)

Kyocera TASKalfa 180
 • Do 18 stron A4 i 8 stron A3 na minut?
 • Czas do uzyskania 1-szej kopii 5.7 sekundy lub mniej
 • Opcjonalny modu? druku dwustronnego dla oszcz?dno?ci kosztów
 • Podajnik orygina?ów do 50 kartek z mo?liwo?ci? odwracania dla kopiowania dwustronnego
 • 600 dpi technologia laserwa z 256 skal? szaro?ci dla lepszego kopiowania tekstów i realistycznych fotografii
 • 400-kartek standartowa pojemno?? kaset (z mozliwo?ci? rozszerzenia do 1,300 kartek)
 • Opcjonalna drukarka GDI
 • Long-life komponenty o podwy?szonej ?ywotno?ci
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kopiarka Kyocera Mita TASKalfa 181

Drukuj Email
Kopiarki Kyocera Mita - Kopiarki Kyocera

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE (OPCJA) + FAKS (OPCJA)

SIE? + DUPLEKS (OPCJA)

Kyocera TASKalfa 181
 • Do 18 stron A4 i 8stron A3 na minut?
 • Czas do otrzymania 1-szej kopii: 5.7 sekundy lub mniej
 • W standarcie funkcjonalno?? drukarki sieciowej
 • Opcjonalny modu? druku dwustronnego dla oszcz?dno?ci kosztów
 • 50-kartkowy dwustronny podajnik orygina?ów dla ?atwego kopiowania, skanowania i faksowania
 • 600 dpi laserowa technologia dla wyrazistego tekstu i relistycznych zdj??.
 • 400-kartkowy podajnik papieru w standarcie, rozszerzenie do 1,300 kartek
 • Long-life komponenty o podwy?szonej wytrzyma?o?ci i ?ywotno?ci
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kopiarka Kyocera Mita TASKalfa 220

Drukuj Email
Kopiarki Kyocera Mita - Kopiarki Kyocera

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE (OPCJA)

SIE? (OPCJA) + DUPLEKS (OPCJA)

Kyocera TASKalfa 220
 • Do 22 stron A4 i 10 stron A3 na minut?
 • Czas do otrzymania 1-szej kopii 5.7 sekundy lub mniej
 • Opcjonalny modu? dwustronnego zadruku dla oscz?dnosci papieru
 • 50 kartkowy podajnik orygina?ów z funkcj? odwracania dokumentu dla efektywnego kopiowania dwustonnego
 • Laserowa technologia z rodzielczo?ci? 600 dpi przy 256 skali szaro?ci dla kopiowania tekstu i realistycznych fotografi
 • 400-kartkowy podajnik w standarcie (rozszerzalny do 1300 kartek)
 • Opcjonalna drukarka GDI
 • Long-life components - technologia wyd?u?aj?ca zywotno?? i sprawno?? kluczowych podzespo?ów
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kopiarka Kyocera Mita TASKalfa 221

Drukuj Email
Kopiarki Kyocera Mita - Kopiarki Kyocera

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE (OPCJA) + FAKS (OPCJA)

SIE? + DUPLEKS (OPCJA)

Kyocera TASKalfa 221
 • Do 22 straon A4 i 10 stron A3 na mniut?
 • Czas 1-szej kopii: 5.7 sekund lub mniej
 • W standarcie funkcjonalno?? sieciowej drukarki
 • Opcjonalny modu? dwustronny dla oszcz?dno?ci papieru
 • 50-kartkowy dwustronny podajnik orygina?ów dla wygodnego kopiowania,skanowania i faxowania
 • Laserowa technologia 600 dpi
 • 700-kartkowy zasobnik papieru w standarcie, z mo?liwo?ci? rozbudowy do 1300 kartek
 • Long-life components - by cieszy? si? d?ugo niezawodn? prac? urz?dzenia i jako?ci? otrzymywanych kopii i wydruków
ZOBACZ CA?Y OPIS...