Kopiarki Kyocera kolorowe

Kopiarki Kyocera

Kopiarki Kyocera koloroweKopiarki Kyocera to przede wszystkim d?ugowieczne i niezawodne komponenty, maksymalnie wyd?u?one cykle przegl?dowe oraz minimalne zu?ycie energii. Przynosi to nie tylko znacz?ce korzy?ci dla u?ytkownika w postaci obni?enia ca?kowitych kosztów posiadania i eksploatacji urz?dzenia (TCO), ale równie? powoduje znikomy wp?yw na nasze ?rodowisko naturalne.


Kolorowa kopiarka z nowej linii TASKalfa pomo?e zwi?kszy? efektywno?? pracy w Twoim biurze. To wielofunkcyjne urz?dzenie drukuje, kopiuje i skanuje przetwarzaj?c kilka prac w tym samym czasie. Nowy toner i nowa technologia kolorowego druku zapewni znakomite wydruki prezentuj?ce Twoj? prac? w najlepszy mo?liwy sposób. Dzi?ki szerokiemu zakresowi dost?pnych opcji, urz?dzenie mo?na idealnie dopasowa? do Twoich indywidualnych potrzeb.

 

Zakup kopiarki, drukarki albo urz?dzenia MFP, nie oznacza ko?ca Twoich wydatków zwi?zanych z drukowaniem i kopiowaniem. Wielu u?ytkowników tych urz?dze? nie zdaje sobie sprawy z kosztów eksploatacji przekraczaj?cych wielokrotnie cen? zakupu. Te ukrywane przez wi?kszo?? producentów koszty wp?ywaj? na wzrost obci??enia bud?etów wielu przedsi?biorstw. Z urz?dzeniami Kyocera mo?esz jednak czu? si? bezpiecznie. Wykorzystuj?c unikaln? technologie ECOSYS, drukarki oraz MFP Kyocera zawieraj? komponenty o d?ugiej ?ywotno?ci, wp?ywaj?ce na wysok? niezawodno?? i oszcz?dno??. Urz?dzenia te produkuj? mniejsz? ilo?? odpadów ni? produkty konkurencyjne i oferuj? najni?szy na rynku ca?kowity koszt posiadania (TCO).


Unikaj nieprzyjemnych niespodzianek. Wybierz Kyocer?.Kopiarka Kyocera Mita TASKalfa 2551ci

Drukuj Email
Kopiarki Kyocera Mita - Kopiarki Kyocera kolorowe

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE + FAKS (OPCJA)

SIE?DUPLEKS

Kyocera TASKalfa 2551ci
 • 25 stron A4 na minute? w kolorze i mono Standardowo
 • 3,5 GB RAM + 160 GB HDD Standardowo drukowanie i skanowanie sieciowe
 • Opcjonalnie funkcja faksu Opcjonalnie jednoprzebiegowy podajnik dokumento?w
 • Opcjonalnie finiszer z funkcja? zszywania i dziurkowania
 • Opcjonalnie skanowanie OCR (przeszukiwalny PDF)
 • Trwa?e podzespo?y zapewniaja?ce unikalna? wydajnos?c? i niezawodnos??
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kopiarka Kyocera Mita TASKalfa 3051ci

Drukuj Email
Kopiarki Kyocera Mita - Kopiarki Kyocera kolorowe

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE + FAKS (OPCJA)

SIE?DUPLEKS

Kyocera TASKalfa 3051ci
 • Drukowanie z pr?dko?ci? 30 stron na minut? w formacie A4
 • Zaawansowana technologia koloru gwarantuj?ca wysok? jako?? wydruków
 • 3.5 GB RAM w standardzie + 160 GB HDD pami?ci
 • Szeroka gama mediów do 300 g/m², 305 x 457 mm, mo?liwo?? drukowania bannerów
 • Rozbudowana gama mediów i opcji wyko?czenia (6 rodzajów mediów, broszury, modu? potrójnego sk?adania)
 • Opcjonalnie PDF z mo?liwo?ci? wyszukiwania tekstów (OCR)
 • Opcjonalnie kontroler sieciowy EFI Fiery
 • Komponenty o d?ugiej ?ywotno?ci gwarantuj?ce ponadprzeci?tn? wydajno?? urz?dzenia
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kopiarka Kyocera Mita TASKalfa 3551ci

Drukuj Email
Kopiarki Kyocera Mita - Kopiarki Kyocera kolorowe

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE + FAKS (OPCJA)

SIE?DUPLEKS

Kyocera TASKalfa 3551ci
 • Drukowanie z pr?dko?ci? 35 stron na minut? w formacie A4
 • Zaawansowana technologia koloru gwarantuj?ca wysok? jako?? wydruków
 • 3.5 GB RAM w standardzie + 160 GB HDD pami?ci
 • Szeroka gama mediów do 300 g/m², 305 x 457 mm, mo?liwo?? drukowania bannerów
 • Rozbudowana gama mediów i opcji wyko?czenia (6 rodzajów mediów, broszury, modu? potrójnego sk?adania)
 • Opcjonalnie PDF z mo?liwo?ci? wyszukiwania tekstów (OCR)
 • Opcjonalnie kontroler sieciowy EFI Fiery
 • Komponenty o d?ugiej ?ywotno?ci gwarantuj?ce ponadprzeci?tn? wydajno?? urz?dzenia
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kopiarka Kyocera Mita TASKalfa 4551ci

Drukuj Email
Kopiarki Kyocera Mita - Kopiarki Kyocera kolorowe

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE + FAKS (OPCJA)

SIE?DUPLEKS

Kyocera TASKalfa 4551ci
 • Drukowanie z pr?dko?ci? 45 stron na minut? w formacie A4 w kolorze
 • Zaawansowana technologia koloru gwarantuj?ca wysok? jako?? wydruków
 • 3.5 GB RAM w standardzie + 160 GB HDD pami?ci
 • Szeroka gama mediów do 300 g/m², 305 x 457 mm, mo?liwo?? drukowania bannerów
 • Rozbudowana gama obs?ugiwanych mediów i opcji wyko?czenia (8 rodzajów mediów, broszury, modu? potrójnego sk?adania)
 • Opcjonalnie PDF z mo?liwo?ci? wyszukiwania tekstów (OCR)
 • Opcjonalnie kontroler sieciowy EFI Fiery
 • Komponenty o d?ugiej ?ywotno?ci gwarantuj?ce ponadprzeci?tn? wydajno?? urz?dzenia
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kopiarka Kyocera Mita TASKalfa 5551ci

Drukuj Email
Kopiarki Kyocera Mita - Kopiarki Kyocera kolorowe

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE + FAKS (OPCJA)

SIE?DUPLEKS

Kyocera TASKalfa 5551ci
 • Drukowanie z pr?dko?ci? 55 stron na minut? w formacie A4 w kolorze
 • Zaawansowana technologia koloru gwarantuj?ca wysok? jako?? wydruków
 • 3.5 GB RAM w standardzie + 320 GB HDD pami?ci
 • Szeroka gama obs?ugiwanych mediów do 300 g/m², 305 x 457 mm, mo?liwo?? drukowania bannerów
 • Rozbudowana gama mediów i opcji wyko?czenia (8 rodzajów mediów, broszury, modu? potrójnego sk?adania)
 • Opcjonalnie PDF z mo?liwo?ci? wyszukiwania tekstów (OCR)
 • Opcjonalnie kontroler sieciowy EFI Fiery
 • Komponenty o d?ugiej ?ywotno?ci gwarantuj?ce ponadprzeci?tn? wydajno?? urz?dzenia
ZOBACZ CA?Y OPIS...