Kyocer Mita - kopiarki, urz?dzenia wielofunkcyjne

Kyocera Mita - informacje

Drukuj Email

 

 

kopiarki kyocera, kserokopiarki kyocera, dzier?awa kopiarek warszawa, serwis kopiarek warszawa, wynajem kopiarek warszawa, kopiarki na monety

 

 

 

 

Kyocera Mita


Firma Kyocera Mita Corporation powsta?a w wyniku fuzji dwóch najbardziej innowacyjnych firm w zakresie rozwi?za? do zarz?dzania dokumentami. Po??czono rozwi?zania do przetwarzania i reprodukcji obrazów cyfrowych, d?ugowieczno?? urz?dze? bez u?ywania kaset i niski koszt wydruku na stron?.


Fuzja firm Kyocera i Mita zapocz?tkowa?a globaln? restrukturyzacj?, która przyspieszy?a zjawisko konwergencji sieciowych systemów zarz?dzania dokumentami. Produkty Kyocera Mita to kompleksowe rozwi?zania spe?niaj?ce wszystkie wymagania dotycz?ce drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania. Firma oferuje szerok? gam? zaawansowanych i proekologicznych produktów, które charakteryzuj? si? bardzo niskimi ca?kowitymi kosztami eksploatacji (TCO) i wysok? niezawodno?ci?.
Korzy?ci


Sprawdzony sterownik Kyocera i jego unikatowy, inteligentny j?zyk programowania, PRESCRIBE, s? teraz stosowane we wszystkich drukarkach i produktach wielofunkcyjnych firmy Kyocera Mita. Dzi?ki stosowaniu takich samych elementów w drukarkach i elementach wielofunkcyjnych firma Kyocera Mita mo?e zakupi? wi?cej cz??ci po ni?szych cenach, co sprawia, ?e produkty finalne s? bardziej konkurencyjne pod wzgl?dem ceny i kosztów eksploatacji.

U?ytkownicy ko?cowi skorzystaj? na stosowaniu produktów Kyocera Mita. S? to niezawodne rozwi?zania, takie jak drukarki i produkty wielofunkcyjne. Ponadto sprawdzona technologia silikonowego amorficznego b?bna i inne elementy o przed?u?onej trwa?o?ci, które zosta?y stworzone przez firm? Kyocera, s? obecnie wykorzystywane tak?e w produktach wielofunkcyjnych. Dzi?ki temu produkty te charakteryzuj? si? wysok? niezawodno?ci?, czas mi?dzy przegl?dami serwisowymi jest d?u?szy, a ca?kowite koszty eksploatacji (TCO) znacznie ni?sze.
Koszt druku

Ca?kowite koszty eksploatacji urz?dze? komputerowych sta?y si? ulubionym tematem kupuj?cych. Po zainwestowaniu w rozwi?zanie drukarskie szybko zaczynaj? odczuwa? ukryte koszty, które stale rosn?. Nawet producenci komputerów przyj?li ca?kowite koszty eksploatacji (TCO) jako sposób rozró?niania produktów, które s? znane jedynie z tego, ?e s? podobne. Jednak drukarki s? inne. Niezale?nie od tego, czy jest to drukarka laserowa czy atramentowa, mo?na oczekiwa?, ?e najwa?niejszy koszt eksploatacyjny, tj. koszt materia?ów eksploatacyjnych, b?dzie stanowi? wielokrotno?? ceny zakupu drukarki.W Kyocera Mita dawno stwierdzili?my, ?e ca?kowite koszty eksploatacji biurowych to powa?ny problem. Stale prowadzimy kampanie, których celem jest zwrócenie uwagi na zagadnienia zwi?zane z ca?kowitymi kosztami eksploatacji w?ród osób podejmuj?cych decyzje i u?ytkowników ko?cowych. Zyski wi?kszo?ci producentów drukarek pochodz? g?ównie ze sprzeda?y materia?ów eksploatacyjnych. Wiemy, ?e drukarka sieciowa zu?ywa przeci?tnie co miesi?c ilo?? tonera, za pomoc? której mo?na wydrukowa? 11 000 stron. Przez standardowy okres u?yteczno?ci drukarki ró?nica w kosztach tonera stosowanego w drukarkach Kyocera Mita a tonera naszej konkurencji mo?e osi?ga? poziom wielu tysi?cy euro.
Ni?sze koszty eksploatacji

Ca?kowite koszty eksploatacji (TCO) urz?dze? ECOSYS firmy Kyocera Mita s? niezmiennie najni?sze w klasie. Wspó?czynnik TCO obejmuje wszystkie koszty: bezpo?rednie, np. cen? zakupu i koszty eksploatacji na stron?, oraz po?rednie, w tym konserwacj?, wymian? materia?ów eksploatacyjnych, takich jak kasety, korzystanie z no?ników do drukowania, administrowanie maszyn? i koszty zasilania. W organizacjach, gdzie drukuje lub kopiuje si? wiele materia?ów, koszt materia?ów eksploatacyjnych mo?e drastycznie wzrosn??, szczególnie tam, gdzie do?? drogie kasety zawieraj?ce b?ben, utrwalacz i toner trzeba cz?sto wymienia? i wyrzuca?. Technologia ECOSYS firmy Kyocera Mita znacznie ogranicza te koszty: drukowanie bez kasety oznacza, ?e wszystkim, co trzeba regularnie wymienia?, jest toner.
 Chcesz zmniejszy? koszty operacyjne?Koszty ca?kowite s? dla ciebie równie wa?ne jak wysoka wydajno?? i wysoka jako?? druku?

Sprawd? sam!

Poznaj niezmiennie najni?sze ca?kowite koszty eksploatacji w klasie!Zakup kopiarki, drukarki albo urz?dzenia MFP, nie oznacza ko?ca Twoich wydatków zwi?zanych z drukowaniem i kopiowaniem. Wielu u?ytkowników tych urz?dze? nie zdaje sobie sprawy z kosztów eksploatacji przekraczaj?cych wielokrotnie cen? zakupu. Te ukrywane przez wi?kszo?? producentów koszty wp?ywaj? na wzrost obci??enia bud?etów wielu przedsi?biorstw. Z urz?dzeniami Kyocera mo?esz jednak czu? si? bezpiecznie. Wykorzystuj?c unikaln? technologie ECOSYS, drukarki oraz MFP Kyocera zawieraj? komponenty o d?ugiej ?ywotno?ci, wp?ywaj?ce na wysok? niezawodno?? i oszcz?dno??. Urz?dzenia te produkuj? mniejsz? ilo?? odpadów ni? produkty konkurencyjne i oferuj? najni?szy na rynku ca?kowity koszt posiadania (TCO).
Wyniki osi?gane przez drukarki ECOSYS firmy Kyocera Mita s? przekonuj?ce. Doskona?e wydruki - dzi?ki urz?dzeniom ECOSYS firmy Kyocera Mita i niezmiennie najni?sze koszty eksploatacji w klasie.Przeczytaj wi?cej na temat technologii Kyocera ECOSYS - kliknij tutaj

Przeczytaj wi?cej na temat Kyocera i ochrona ?rodowiska - kliknij tutaj

 

 

 

tags:

kopiarki kyocerakopiarki kolorowe kyoceraurz?dzenia wielofunkcyjne kyocera,

kolorowe urz?dzenia wielofunkcyjne kyoceradzier?awa kopiarekserwis kopiarekkopiarki na monetyleasing kopiarki